1.4 Be Smart Difficult Words With Meanings

1.4 Be Smart Difficult Words With Meanings

1.4 Be Smart Difficult Words With Meanings

 

Expand Your Designs with Vocabulary Cliparts

Hard Word

Meaning

Marathi Meaning

Be Smart

 

हशार /बुद्धिमान / रुबाबदार

Planning

 

योजना आखणे

Career

 

व्यवसाय / कारकीर्द

Task

 

कार्य

Reduce

 

कमी करणे

Distress

Great worry and strain

ताण / तणाव

Journey

 

प्रवास

Skills

 

कौशल्य

Interest

 

आवड

Abilities

 

कुवत / योग्यता

Personality traits

 

व्यक्तिमत्व विशेष

Demand

 

मागणी

Financial

 

आर्थिक

Family profession

 

कौटुंबिक व्यवसाय

Future prospects

 

भविष्य काळातील संधी

Faithful

 

विश्वासू

Respectable

 

आदरणीय

Inspiring

 

प्रेरणादायक

Encouraging

 

प्रोत्साहन देणारे

Noble

 

उदात्त

Dependable

 

विसावण्या जोगा

Acrostic

 

परिवर्णी काव्य / ज्या लिखाणातील (कवितेतील) ठराविक अक्षरांच्या जुळणीपासून शब्द, म्हण इ. होतात असे लिखाण.

Leak

 

गळणे / पाझरणे

Champions

Successful combatant

विजेता

Gyms

A place for exercise

व्यायामशाळा

Desire

Wish

इच्छा

A dream

Aim

स्वप्न

A vision

Foresight

दूरदृष्टी

Will

Desire

इच्छाशक्ती

Professionals

 

व्यवसायीक / उद्योजक

Thrive

Prosper/progress

विकास होणे

Natural talents

 

नैसर्गिक बुद्धिमता

To set

 

आखणे

Goal

 

ध्येय

Achieve

 

मिळवणे

Valuable assets

Valuable things

महत्वाच्या बाबी

Sense

 

जाणीव

Originality

 

नवनिर्मितीक्षमता

Stepping stone

 

एखाधी गोष्ट मिळविण्यासाठी आधारभुत साधन

To illuminate

Enlighten

प्रकाशीत करणे / विशद करणे

At the helm of

In charge of

प्रमुखपदी असणे

मिळवणे

Acknowledges

Admit that something

मान्य करणे / स्वीकारणे

To steer

channelize

नियंत्रण ठेवणे

Drifting along

To carried along by circumstances

वाहत जाणे

To let things happens

 

गोष्टी घडू या

Appear easy

 

सोपे वाटणे

Fear of failure

 

अपयशाची भीती

Avoided

 

टाळणे

Absence

 

एकाधि गोष्ट नसणे / कमतरता

To achieve

 

मिळवणे

Accomplish

Achieve

यश येणे / कामगिरी पार पडणे

Experts

 

तज्ञ

Recommend

To speak in favour of

शिफारस करणे / सुचविणे

Methodology

Science of methods

विशीष्ट तत्वे आणि पद्धतीनुसार

एखाधी गोष्ट करण्याचा मार्ग

Specific

Definite

विशीष्ट / अचूक

Measurable

Thant can be measured

मोजता येण्याजोगा / मापनीय

Achievable

Possible to do

मिळुक्षणारे / सहजसाध्य

Realistic

Representing what is real

व्यावहारिक / वस्तुनिष्ठ

Time-bound

Attached to a certain

moment

कालमर्यादित

rubric

A guideline or a heading

लाल अक्षरातील मथळा

Identifying

 

ओळखणे

Improvement

Become free from defects

सुधारणा

Refined

 

शुद्ध करणे

Achievement

 

यश

Parameters

factors

कार्यक्षेत्र सीमा

Capacity

 

क्षमता

Stretch

Extend in length or breath

ताणणे

Quantifying

Limit / modify

व्याप्ती ठरवणे

Provides

 

पुरवणे

To track

 

पाठलाग करणे / मार्ग काढणे

To benchmark

Standard by which

something can be

measured / judged

इतर गोष्टीची ज्याच्याशी तुलना

करता येते ते प्रमाण

Performance

 

कामगिरी

Exact role

 

योग्य भूमिका

Designed period

fixed

विशिष्ट कामासाठी योजलेला काळ

Current skill

 

चालू कौशल्य

Expertise

skill

एखाद्या कलेचे किंवा कृतीचे

विशेष ज्ञान

defensive

Justificative

संरक्षणात्मक / बचावात्मक

Aggressive

Strong growing

आक्रमक

Lacks realism

Absence of fact

खरेपनाच्या अभावामुळे

To adhere

Bind

चिकटून राहणे / निष्टावंत राहणे

Establish time

 

वेळ निश्चित करणे

Increase

 

वाढणे

Accountability

Responsibility

जबाबदारी

To reduce weight

 

वजन कमी करणे

Consistent

Steady

सतत

Implemented

Carry out

आमलात आणणे

Hesitation

A state of doubt

मनाची दुविधाअवस्था

Indifference

 

दुर्लक्ष करणे

Visions

 

दूरदृष्टी

Wishes

 

इच्छा

Intentions

 

हेतू / उद्देश

Down to earth

Real, practical

प्रामाणिक / व्यावहारिक

To execute

To carry out

आमलात आणणे

Strategies

Plan of action

योजना आखणे

Impact

 

प्रभाव

A trumpet

A musical instrument of brass

तुतारी

Right footing

 

योग्य पाउल

Precisely

 

काटेकोरपणे / अचुकपणे

Mastering

 

प्रभुत्व मिळवणे

Approach

The act of moving near

जवळ येणे

Tackle

Deal with

सोडवणे

A crack

 

तडा जाणे

Components

Factors, elements

घटक

Systematic

 

व्यवस्थीत

Procedure

 

प्रक्रिया

Impressive speech

 

प्रभावी भाषण

Format

 

स्वरूप

Elements

 

घटक

Relevant

Having connection with the subject

च्या संबंधीत

Slogans

 

घोषणा/ घोषवाक्य

Greeting

 

अभिवादन

Exposition

Systematic explanation

प्रकाशात / उजेडात आणणे

Moral

 

तात्पर्य / आदर्श

Practical application

 

प्रत्यक्ष व्यावारिक वापर

Conclusion

Opinion reached after

consideration

निष्कर्ष/ निर्णय

Voice modulation

Rise and fall of the voice

आवाजामधील चढउतार

Projection

 

शब्दफेक करणे

Style- mannerism

Peculiarity of style

बोलण्यची खास लखब

Audience

Gathering of spectators

प्रेक्षक

Engage

 

गुंतून राहणे

Gestures

 

हावभाव

Stage courage

 

व्यासपीठावरील धैर्य

1.4 Be Smart Difficult Words With Meanings

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top