Translations

Translations

Translations

Translations of English Proverbs to Marathi

 1.  The pen is tongue of the mind.

 लेखनी ही मनाची जीभ आहे.

 2.  The fig for the doctor when cured.

 गरज सरो वैद्य मरो

 3. The small link will sink a great ship.

 एखादे लहानसे छिद्र देखिल विशाल जहाजाला बुडवते.

 4. A bad workman blames his tools.

 नाचता येईना आंगण वाकडे.

 5. The drowning man will clutch at a straw.

 बुडत्याला काडिचा आधार.

 6. Every dog has its day.

 चार दिवस सासुचे चार दिवस सुनेचे.

 7. Empty vessels make more noise.

 उथळ पाण्याला खळखळाट फार.

 8. Listen to people but obey your conscience.

 ऐकावे जनाचे करावे मनाचे.

 9. Action speak louder than word.

 शब्दापेक्षा कृती महत्वाची.

10. Self is the best help.

 स्वत:हून केलेली मदत हीच श्रेष्ठ मदत.

11. All the glitters is not gold.

चकाकते ते सोने नसते.

12. Necessity is the mother of invention.

गरज शोधाची जननी आहे.

13. No pain no gain.

कष्टाविना फळ नाही.

14. Well begun is half done.

चांगली सुरुवात म्हणजे अर्धे काम झालेच समजा.

15.A friend in need is friend indeed.

संकट काळात मदत करतो तोच खरा मित्र.

16. It’s no use crying over split milk.

पश्चाताप बुद्धी कामाची नाही.

17. It never rain but it pour.

संकट आले की मोठ्या प्रमाणावर येतात.

18.Look before you leap.

प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे.

19. A new broom sweeps clean.

नव्या दमाने काम करणाऱ्या माणसा कडुन जास्त काम होते.

20. One good turn deserve another.

दुसर्याच्या कमाचे फक्त कौतुक करु नका तर त्याचे अनुसरण करा.

उपकाराची फेड उपकाराने करावी.

21. Out of sight out of mind.

नजरे आड़ झालेल्या वस्तुचा विसर पडतो.

22. A rolling stone gathers no mass.

एक ना धड़ भराभर चिंध्या.

23. Bad news travel fast.

वाईट बातम्या झपाट्याने पसरतात.

24. Strike while the iron is hot.

परिस्थिति अनुकूल असताना काम करावे.

25. That’s the way the cookie crumbles.

हीच जगाची रीत आहे.

26. All’s well that ends well.

ज्याचा शेवट गोड ते सर्वच गोड.

27. There is a time and place for everything.

प्रत्येक गोष्ट करताना काळ व वेळ पाहणे गरजेचे आहे.

28. Union is strength.

एकी हेच बळ.

29. The wearer knows where the shoe pinches.

ज्याच जळत त्यालाच कळत .

30. Slow and steady wins the race.

शांत आणि स्थिर चित्ताने काम करणारा मनुष्य यशस्वी होतो.

31. Rome was not build in a day.

कोणतीही गोष्ट एका दिवसात पूर्ण होत नाही.

32. Prevention is better than cure.

खबरदारी ही उपायापेक्षा चांगली.

33. Might is right.

बळी तो कान पीळी.

34. Man proposes god disposes.

मनुष्य ठरवतो एक होत दुसरच.

35. Money makes the mare go.

काम करी दाम.

36. Health is wealth.

शरीर हीच संपत्ति.

37. Charity begins at home.

सत्कार्याची सुरुवात आपल्या पासून करावी.

38. Absence makes the heart grow fonder.

विरह, अभाव किंवा अनुपस्थिति मुळे एखाद्या गोष्टीची गोडी वाढते.

39. All road lead to Rome.

सर्व रस्ते रोमकडे जातात.

40. Be slow of tongue and quick of eyes.

बोलण्यात शांत व नजर चलाख हवी.

41. Life is drama, man is actor and God is director.

जीवन एक नाटक आहे , माणूस हा कलाकार आहे आणि देव दिग्दर्शक आहे.

42. Life is love, enjoy it.

जीवनावर प्रेम करण्यात खरा आनंद आहे.

43. Courage is the surest weapon in danger.

संकटकाळी सर्वांच्या उपयोगी पडणारे हत्यार म्हणजे धैर्य होय.

44. Better late than never.

कधीही न करण्यापेक्षा , उशीरा का होईना एखादी गोष्ट करणे कधीही चांगले.

45. Forbidden fruit is the sweetest one.

निषिध्द गोष्टीचे माणसाला अधिक आकर्षण असते.

46. It is never to late to mend.

सुधारणेला उशीर कधीच होत नसतो.

47. It never rains but it pours.

संकटे ही एकटी दुकटी कधीच येत नसतात.

48. Never judge by appearance.

दिसते तसे नसते.

49. A stich in time saves nine.

वेळेवर उपाय केले तर मोठी हानी टळते.

50 Sound mind in sound body.

सुदृढ शरीरात सुदृढ मन वास करते.

51. Time and tide waits for none.

वेळ आणि संधि कोणासाठी थांबत नाही.

52. No flowery path leads to fame.

प्रसिद्धी कडे जाणारा मार्ग सुखकारक नसतो.

53. Man in known by his company.

माणसाची पारख त्याच्या सभोवतालच्या व्यक्तिवरुन होते.

54. Success is achieved by those who dare and act for it.

जे यशासाठी लढतात त्यांनाच यश मिळते.

55. Don’t cross a bridge, until you come to it.

संकटे येण्यापूर्वीच त्याची चिंता करीत बसु नका.

56. Service to man is service to god.

मानव सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा.

57. As the king so are the subjects.

यथा राजा तथा प्रजा.

58. The early bird catches the worm.

हाजीर तो वजीर.

59. It takes two to make quarrel.

एका हाताने टाळी वाजत नाही.

60. A word is enough for the wise.

शहाण्याला शब्दाचा मार.

61 United we stand, divided we fall.

ऐक्यातून उन्नति , दुहितून अधोगति.

62 contentment is happiness.

संतोष हेच परमसुख.

63. Better be alone than in bad company.

वाईटाच्या संगतित राहण्यापेक्षा एकटे राहणे कधीही चांगले.

64. God made man , man made money , money made man mad.

देव माणूस बनवतो, माणूस पैसा बनवतो व पैसा माणसाला वेडे बनवतो.

65. A bird in hand is worth than two in the bush. 

हतातले सोडून पळत्याच्या मागे लागू नये.

66. Blood is thicker than water.

मैत्री पेक्षा नाते बलवत्तर ठरते.

67. Every tide has its ebb.

जीवनात चढ़ उतार असायचेच.

68. A pearl before swine.

गाढवाला गुळाची चव काय.

69. Society moulds man.

खाण तशी माती.

70. A good laugh is sunshine in a house.

सुहास्य हे घरात सूर्यप्रकाशासारखे असते.

71. Fire purifies gold.

खर सोन अग्नितून तावून सुलाखून निघत.

72. Fire of love purifies heart.

प्रेमाची आग हृदय शुद्ध करते.

73. Suffering of love purify mind.

प्रेमाचा चटका मन शुद्ध करतो.

74. Practice makes man perfect.

प्रयत्नाने माणूस परिपूर्ण होतो.

75. God helps those who help themselves.

   जे स्वत: ला मदत करतात त्यांनाच देव मदत करतो.

76. As you made your bed so you must lie in it.

अंथरून पाहुन पाय पसरावे.

77. Knowledge is power.

ज्ञान हेच सामर्थ्य.

Class 9th English Second Semester Practise Paper 2022- 23
Class 12th English Practise Paper 2022- 23
Class 12th Questions Bank
(3) Interview
(2) Report Writing :
(3) Group Discussion:
(2) Statement of Purpose
SECTION 11I: WRITING SKILLS
‘Have you earned your tomorrow?”
Class 12th poem inchcape rock (A) Read the extract
Main video (Comprehension and Appreciation)
(C) Mind Mapping: (3 Marks)
A5. Language study (Do as directed): (2)
Lan

Translation in mother tongue

Q.7. Translation (5)

SETS-:1.

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) pretend 2) storage 3) common

4) test 5) hobby 6) market

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) India is a developing country.

2) Do not believe on rumours.

3) I like to read stories.

4) My favourite colour is blue.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Practice makes man perfect.

2) Save water, save earth.

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) pretend 2) storage 3) common

4) test 5) hobby 6) market

1) ढोंग 2) साठवण्याची क्रिया 3) सामान्य

4) चाचणी 5) छंद 6) बाजार

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) India is a developing country.

2) Do not believe on rumours.

3) I like to read stories.

4) My favourite colour is blue.

१) भारत हा विकसनशील देश आहे.

२) अफवांवर विश्वास ठेवू नका.

३) मला कथा वाचायला आवडतात.

4) माझा आवडता रंग निळा आहे.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Practice makes man perfect.

2) Save water, save earth.

1. सराव माणसाला परिपूर्ण बनवते.

2. पाण्याचे कराल संरक्षण, वसुधंरेचे होईल रक्षण.

————————————————————————————

SETS-:2

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) confidence 2) taste 3) universal

4) customer 5) habit 6) improvement

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Don’t use mobile phone while driving a car.

2) Don’t blow horns near schools and hospitals.

3) Use helmet while riding a bike.

4) Follow the traffic rules.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) All that glitters is not gold.

2) No pain, no gain.

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) confidence 2) taste 3) universal

4) customer 5) habit 6) improvement

1) आत्मविश्वास 2) चव 3) वैश्विक

4) ग्राहक 5) सवय 6) सुधारणा

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Don’t use mobile phone while driving a car.

2) Don’t blow horns near schools and hospitals.

3) Use helmet while riding a bike.

4) Follow the traffic rules.

१) कार चालवताना मोबाईल फोन वापरू नका.

२) शाळा आणि रुग्णालयाजवळ हॉर्न वाजवू नका.

३) दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरा.

४) वाहतुकीचे नियम पाळा.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) All that glitters is not gold.

2) No pain, no gain.

1. चकाकते ते सोने नसते.

2. कष्टाविना फळ नाही.

SETS-:3

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) brain 2) plant 3) beggar

4) result 5) opportunity 6) pollution

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) A dog is man’s faithful friend.

2) Beware of pickpockets.

3) Don’t eat food from any open place.

4) My favourite subject is Marathi.

(c) Translate the following idioms/proverbs (1)

into your medium of instruction. (any one)

1) Where there is a will there is a way.

2) Health is wealth.

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) brain 2) plant 3) beggar

4) result 5) opportunity 6) pollution

1) मेंदू 2) वनस्पती 3) भिकारी

4) परिणाम 5) संधी 6) प्रदूषण

b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) A dog is man’s faithful friend.

2) Beware of pickpockets.

3) Don’t eat food from any open place.

4) My favourite subject is Marathi.

१) कुत्रा हा माणसाचा विश्वासू मित्र आहे.

2) खिशातून सावध रहा.

३) कोणत्याही मोकळ्या जागेवरून अन्न खाऊ नका.

4) माझा आवडता विषय मराठी आहे.

(c) Translate the following idioms/proverbs (1)

into your medium of instruction. (any one)

1) Where there is a will there is a way.

2) Health is wealth.

1. इच्छा तेथे मार्ग.

2. आरोग्य ही संपत्ती आहे.

SETS-:4

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) decision 2) action 3) disappoint

4) mirror 5) truth 6) population

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) We should help poor and needy.

2) We should eat variety of fruits.

3) Do exercise regularly.

4) Choose your profession with care.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Service to man is service to God.

2) Shallow water makes much noise.

********************************************************

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) decision 2) action 3) disappoint

4) mirror 5) truth 6) population

1) निर्णय 2) कृती 3) निराश

4) आरसा 5) सत्य 6) लोकसंख्या

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) We should help poor and needy.

2) We should eat variety of fruits.

3) Do exercise regularly.

4) Choose your profession with care.

1) आपण गरीब आणि गरजूंना मदत केली पाहिजे.

२) विविध प्रकारची फळे खावीत.

३) नियमित व्यायाम करा.

4) तुमचा व्यवसाय काळजीपूर्वक निवडा.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Service to man is service to God.

2) Shallow water makes much noise.

1. मानव सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा.

2. उथळ पाणी जास्त आवाज करते.

SETS-:5

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) telephone 2) national 3) popular

4) difficult 5) success 6) enemy

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Trees are our best friends.

2) Take your medicines on time.

3) Keep the public places clean.

4) Don’t blow the horn in the silence zone.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) A friend in need is friend indeed.

2) Barking dogs seldom bite.

********************************************************

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) telephone 2) national 3) popular

4) difficult 5) success 6) enemy

1) दूरध्वनी 2) राष्ट्रीय 3) लोकप्रिय

4) अवघड 5) यश 6) शत्रू

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Trees are our best friends.

2) Take your medicines on time.

3) Keep the public places clean.

4) Don’t blow the horn in the silence zone.

१) झाडे हे आपले चांगले मित्र आहेत.

२) तुमची औषधे वेळेवर घ्या.

३) सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवा.

४) शांतता क्षेत्र मध्ये भोंगा वाजवू नका.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) A friend in need is friend indeed.

2) Barking dogs seldom bite.

1. A friend in need is friend indeed.

संकट काळात मदत करतो तोच खरा मित्र.

2. भुंकणारे कुत्रे क्वचितच चावतात

SETS-:6

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) complaint 2) charity 3) unfortunately

4) invention 5) careless 6) manager

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Hard work and honesty are keys to success.

2) Reading book is my habit.

3) We should learn from our mistakes.

4) Drink at least 10 to 12 glasses of water every day.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Action speak louder than word.

2) As you sow, so shall you reap.

********************************************************

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) complaint 2) charity 3) unfortunately

4) invention 5) careless 6) manager

1) तक्रार 2) धर्मादाय 3) दुर्दैवाने

4) आविष्कार 5) निष्काळजी 6) व्यवस्थापक

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Hard work and honesty are keys to success.

2) Reading book is my habit.

3) We should learn from our mistakes.

4) Drink at least 10 to 12 glasses of water every day.

1) कठोर परिश्रम आणि प्रामाणिकपणा ही यशाची गुरुकिल्ली आहे.

२) पुस्तक वाचणे ही माझी सवय आहे.

३) आपल्या चुकांमधून शिकले पाहिजे.

4) दररोज किमान 10 ते 12 ग्लास पाणी प्या.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Action speak louder than word.

2) As you sow, so shall you reap.

1. Action speak louder than word.

शब्दापेक्षा कृती महत्वाची.

2) As you sow, so shall you reap.

पेरावे तसे उगवते.

SETS-:7

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) conversation 2) guidance 3) foundation

4) construction 5) freedom 6) bravery

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Save money for your future.

2) Don’t write in the margin.

3) Don’t believe in superstitions.

4) Always eat fresh food items.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Cut your coat according to your cloth.

2) Might is right.

********************************************************

SETS-:8

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) landscape 2) nature 3) temperature

4) impressive 5) honest 6) sunshine

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) We should always think positively.

2) TB can be surely cured.

3) Don’t tear the pages of the book.

4) Pay attention to the teacher.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Tit for tat.

2) The child is the father of the man.

********************************************************

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) conversation 2) guidance 3) foundation

4) construction 5) freedom 6) bravery

१) संभाषण २) मार्गदर्शन ३) पाया

4) बांधकाम 5) स्वातंत्र्य 6) शौर्य

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) We should always think positively.

2) TB can be surely cured.

3) Don’t tear the pages of the book.

4) Pay attention to the teacher.

१) आपण नेहमी सकारात्मक विचार केला पाहिजे.

२) टीबी नक्कीच बरा होऊ शकतो.

३) पुस्तकाची पाने फाडू नका.

4) शिक्षकाकडे लक्ष द्या.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Tit for tat.

2) The child is the father of the man.

1. जशास तसे.

2. मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात.

SETS-:9

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) witness 2) movement 3) officer

4) responsibility 5) overcome 6) rescue

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Success in life depends on good health.

2) Avoid spicy, oily, sweet food.

3) Nobody is perfect in the world.

4) Convey my regards to all at home.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Experience is the best teacher.

2) Poverty is not a sin.

********************************************************

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) witness 2) movement 3) officer

4) responsibility 5) overcome 6) rescue

१) साक्षीदार २) हालचाल ३) अधिकारी

4) जबाबदारी 5) मात 6) बचाव

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Success in life depends on good health.

2) Avoid spicy, oily, sweet food.

3) Nobody is perfect in the world.

4) Convey my regards to all at home.

१) जीवनातील यश हे उत्तम आरोग्यावर अवलंबून असते.

२) मसालेदार, तेलकट, गोड पदार्थ टाळा.

3) जगात कोणीही परिपूर्ण नाही.

४) घरी सर्वांना माझा नमस्कार सांगा.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Experience is the best teacher.

2) Poverty is not a sin.

1. अनुभव हा सर्वोत्तम शिक्षक आहे.

2. गरिबी हे पाप नाही.

SETS-:10

Q.7.Translation (5)

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) educational 2) comfortable 3) attractive

4) familiar 5) wisdom 6) humanity

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Rakesh is looking for his lost pen.

2) Take care of our mother earth.

3) Dr. Bhabha devoted his life to science.

4) Please wait here for a while.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Work is worship.

2) Charity begins at home.

ANSWER SHEET

(a) Translate the following words into your medium of instruction. (any four) (2)

1) educational 2) comfortable 3) attractive

4) familiar 5) wisdom 6) humanity

1) शैक्षणिक 2) आरामदायक 3) आकर्षक

4) परिचित 5) शहाणपण 6) मानवता

(b) Translate the following sentences into your medium of instruction. (any two) (2)

1) Rakesh is looking for his lost pen.

2) Take care of our mother earth.

3) Dr. Bhabha devoted his life to science.

4) Please wait here for a while.

1) राकेश त्याची हरवलेली पेन शोधत आहे.

२) पृथ्वी मातेची काळजी घ्या.

3) डॉ.भाभांनी आपले जीवन विज्ञानासाठी वाहून घेतले.

4) कृपया येथे थोडा वेळ थांबा.

(c) Translate the following idioms/proverbs into your medium of instruction. (any one)

1) Work is worship.

2) Charity begins at home.

1. कर्म हीच पूजा आहे.

2. सत्कार्याची सुरुवात आपल्या पासून करावी.

Back to top